1. miesto v Leviciach

Mesto Levice vyhlásilo k 22. júnu 2017 verejnú anonymnú jednokolovú architektonickú súťaž Návrh prestavby kultúrneho domu Družba v Leviciach, ktorej účelom je získať najlepší návrh architektonického riešenia budovy kultúrneho domu a súvisiacich exteriérových priestorov, ktorý prispeje ku rozvoju spoločenského života mesta na jeho hlavnom námestí.

Komentár poroty:

Víťazný návrh podľa názoru a rozhodnutia poroty skĺbil najlepšie zo všetkých predložených súťažných návrhov hlavné požiadavky vyhlasovateľa a poroty na riešenie rekonštrukcie jestvujúceho kultúrneho domu z pohľadu funkčnej náplne, celkového architektonického výrazu a ekonomických kritérií. Vysoko hodnotený bol v návrhu citlivý prístup k základnej hmote objektu so zachovaním jeho hlavných proporcií a kompozície, pri použití jednoduchých a súčasných výrazových prostriedkov, vytvárajúcich pozitívnu premenu stavby. Táto premena sa neodohráva iba vo výraze objektu, no čo je rovnako dôležité aj v jeho blízkom okolí, dispozícii a prevádzke. Osadenie objektu do zelene prispieva k snahe mesta o zatraktívnenie verejného priestranstva, hoci pri tomto riešení porota odporúča zvážiť v ďalšom postupe predložené riešenie statickej dopravy v okolí kultúrneho domu. Dispozícia objektu je logická a vyvážená, pričom rešpektuje základné danosti pôdorysu – schodisko a vnútorné átrium. Integrovaním mestskej knižnice do objektu autori riešia nielen nevyhovujúci momentálny stav tejto funkcie v rámci mesta, ale zároveň dávajú predpoklad na celodenné využitie objektu a vhodné integrovanie navrhovaných funkcií. Porota odporúča v ďalšom postupe venovať zvýšenú pozornosť pri riešení vstupného predpolia (hlavne jeho schodiskovej časti), zásobovania divadelnej sály a drobným dispozičným nedostatkom, ktoré však z celkového koncepčného pohľadu nie sú zásadné. Návrh je realistickým riešením, ktoré poskytuje požadovanú náplň a funkčnosť spolu s výrazným posunom architektonického pôsobenia objektu, pri zachovaní jeho pôvodného charakteru.

No Comments

Post A Comment